Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Hjordkær Vandværk 
Kirkegade17, Hjordkær 
6230 Rødekro

Telefon:
 Formanden: 20 16 49 16 / 74 66 62 74
 Kasserer:     61 75 23 05 / 74 66 62 84

Email: hjordkaervandvaerk@mail.dk
eller
pnoergaard@mail.tele.dk

 

Vedtægter Minimer

Vedtægter for Andelsselskabet Hjordkær Vandværk
Vedtægterne for vandværket blev fremlagt og vedtaget ved generalforsamlingen den 12. august 1937 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne, senest den 21. marts 2000.

§ 1 - Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 12. august 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Hjordkær Vandværk med hjemsted i Rødekro Kommune.

§ 2- Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt vand til billigst mulig pris. Driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger og rimelige henlæggelser til vedligeholdelse og nødvendige investeringer, endvidere skal man varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

§ 3 - Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlemmer af selskabet. Såfremt et medlem sælger sin ejendom, er denne pligtig til at give selskabet besked, så efterfølgeren kan indtræde i selskabet med de rettigheder og forpligtelser det medfører.

 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 - Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

§ 5 - Medlemmernes forpligtelser og hæftelser

Bestyrelsen bemyndiges til efter bedste skøn at træffe alle afgørelser om lån, vedrørende den daglige drift og for disses rettidige afdrag og i øvrigt for al gæld, som andelsselskabet måtte stifte, hæfter medlemmerne een for alle og alle for een.

 

Bestyrelsen må ikke spekulere i værdipapirer.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

§ 6 - Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 - Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner - som iflg. deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer - vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

 

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene, herunder prisen for sådanne vandleverancer.

§ 8 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i mindst en lokal avis, som omdeles til samtlige husstande, der skal ske angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden er i henhold til nedenstående:

Dagsordens til generalforsamling:
- Valg af dirigent.
- Beretning om det forløbne år.
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
- Budget for det kommende år forelægges.
- Indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
- Valg af revisorer og suppleant.
- Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen væger bestyrelsen på 5 medlemmer og mindst en suppleant ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen med skiftevis 2 og 3 medlemmer på valg. Intet medlem kan undslå sig for at modtage valg til bestyrelsen, dog han et bestyrelsesmedlem fritages for valg i lige så lang tid som han/hun har fungeret.

Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer, der afgår een ad gangen efter tur. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.

§ 9 - Stemmeret
Hvert medlem har én stemme. - Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

§ 10 - Afstemninger

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 3/4 af de mødte stemmer for. Er det ikke tilfældet, indvarsler bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling i løbet af 30 dage, og denne generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 20% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter begæring herom indeholdende forslag, der ønskes behandlet.

§ 11 - Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

 

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 - Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura, som vedrører vandværkets drift.

§ 13 - Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 - 31/12. Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlig afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

 

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. august 1937 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne,
senest den. 21. marts 2000.

Copyright Rambøll Danmark A/S